Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Hà Nội: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 2014 đạt 8,5 – 9,5%

Hà Nội: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 2014 đạt 8,5 – 9,5%

Ngày 10-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký Chỉ thị số 15/CT-UBND TP về việc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
.

Để việc thực hiện đạt kết quả, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty trực thuộc thành phố tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tăng trưởng và phát triển kinh tế; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt từ 8,5% đến 9,5%. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, tiền sử dụng đất) phấn đấu tăng bình quân 12-13% so với năm 2013. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu phấn đấu tăng bình quân khoảng 8-9%. Các ngành, đơn vị, địa phương tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải. Đồng thời thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội…

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trọng tâm của năm 2014 là tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa và giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính. Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, tạo chuyển biến mạnh trong cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh…

Về tiến độ thực hiện, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, trước ngày 14-7, các đơn vị gửi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 về UBND thành phố. Sở KH-ĐT, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị tổng hợp và xây dựng phương án phân bổ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 báo cáo UBND và HĐND thành phố để UBND thành phố ra quyết định phân bổ, bảo đảm dự toán ngân sách nhà nước cấp xã được quyết định trước ngày 31-12-2013.

Theo HNM