Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Nhà nước sẽ nắm 100% vốn tại 16 nhóm doanh nghiệp

Nhà nước sẽ nắm 100% vốn tại 16 nhóm doanh nghiệp

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 37/2014/QĐ-TTG về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước nhằm phân loại và đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước hiện có.

Nhà nước sẽ nắm 100% vốn tại 16 nhóm doanh nghiệp

Theo quyết định, đối tượng áp dụng gồm các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế hoặc Tổng công ty nhà nước nắm giữ trên 50% cổ phần, vốn góp.

Các bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước có trách nhiệm rà soát, phân loại, bổ sung phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014-2015 và xây dựng phương án sắp xếp cho giai đoạn sau và trình lên trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2014.

Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2011-2015.

Căn cứ vào tình hình thực tế, các tổ chức có nhiệm vụ tiến hành xây dựng lộ trình và tổ chức bán phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Bắt buộc trước ngày 20/1 hàng năm, các cơ quan, tổ chức này phải báo cáo tình hình, kết quả sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước trong phạm vi phụ trách để gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Cụ thể, theo tiêu chí phân loại danh mục các doanh nghiệp, Nhà nước sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với 16 nhóm doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp sản xuất, cung ứng hóa chất độc, xổ số kiến thiết, in đúc tiền, xuất bản,…

Có 7 nhóm doanh nghiệp sau khi thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa thì Nhà nước sẽ nắm trên 75% tổng số cổ phần.

8 nhóm doanh nghiệp dưới đây sau cổ phần hóa Nhà nước sẽ nắm từ 65-75% cổ phần.

Nhà nước sẽ nắm giữ từ 50-65% cổ phần đối với 9 nhóm doanh nghiệp.

Nguồn : Báo bizlive.com