Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Nới quy định để tăng tốc cổ phần hóa doanh nghiệp

Nới quy định để tăng tốc cổ phần hóa doanh nghiệp

Kể từ ngày 15/1, việc quy định tổ chức đấu thầu chọn tổ chức tư vấn định giá sẽ có những thay đổi nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa (CPH) trong thời gian tới.
.

Theo Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1 thì việc quy định tổ chức đấu thầu chọn tổ chức tư vấn định giá sẽ có những thay đổi nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa (CPH) trong thời gian tới.

Giao thêm quyền

Theo số liệu mới nhất, đến nay cả nước đã thực hiện sắp xếp 6.376 DN, trong đó CPH: 3.659 DN; Chuyển thành Công ty TNHH MTV: 1.033 DN; Giao DN: 222 DN; Bán DN: 158 DN; Giải thể: 313 DN; Phá sản: 92 DN; Chuyển thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 22 DN; Các hình thức khác (sáp nhập, hợp nhất): 877 DN. Trong khi đó, tổng số doanh nghiệp CPH giai đoạn 2011 – 2015 theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là 561 DN.

Theo Nghị định 189/2013/NĐ-CP, Chính phủ đã quyết định điều chỉnh quy định tổ chức đấu thầu theo hướng đối với các gói thầu tư vấn định giá có giá trị không quá 3 tỷ đồng thì cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án CPH có thể lựa chọn hình thức chỉ định thầu để lựa chọn tổ chức tư vấn định giá.Thực tế theo phản ánh của một số bộ, ngành và DN, việc tổ chức đấu thầu lựa chọn tổ chức tư vấn định giá là một trong những nguyên nhân làm chậm quá trình CPH của DN. Phần lớn các hợp đồng tư vấn xác định giá trị DN có giá trị không lớn (dưới 100 triệu đồng) nhưng phải tổ chức đấu thầu cũng làm hạn chế quá trình CPH của DN.

Theo thống kê chi phí tư vấn CPH bình quân các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con trong giai đoạn trước đây vào khoảng 500 triệu đồng, ngoại trừ những trường hợp thuê tư vấn nước ngoài hoặc phải tổ chức xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê cơ chế trước đây thì chi phí tư vấn lớn hơn.
Vì vậy, theo Nghị định 189, Chính phủ đã quyết định điều chỉnh quy định tổ chức đấu thầu theo hướng đối với các gói thầu tư vấn định giá có giá trị không quá 3 tỷ đồng, cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án CPH có thể lựa chọn hình thức chỉ định thầu để lựa chọn tổ chức tư vấn định giá trong danh sách do Bộ Tài chính công bố.
Trường hợp xét thấy cần phải tổ chức đấu thầu thì thực hiện đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đối với các gói thầu tư vấn không thuộc quy định này, cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án CPH quyết định tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấn định giá theo quy định.


Quy định cụ thể trách nhiệm

Với lộ trình và kế hoạch CPH đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho từng bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, Nghị định 189 cũng quy định rõ trách nhiệm và yêu cầu Ban Chỉ đạo CPH DN phải chỉ đạo DN CPH theo đúng kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Ban lãnh đạo phải chủ động thực hiện chuẩn bị hồ sơ, tài liệu pháp lý về tài sản của DN (bao gồm cả nhà cửa, đất đai); phương án sử dụng đất sau CPH; kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ tại thời điểm lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật; Xây dựng kế hoạch tiến độ CPH (bao gồm cả mốc thời gian cho từng bước công việc) trình cơ quan quyết định CPH phê duyệt để thực hiện. Trường hợp không đảm bảo tiến độ CPH, Ban lãnh đạo DN được xác định là không hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, trước thực tế các DN CPH hiện nay thường có quy mô lớn và phải xử lý các vấn đề về tài chính, đất đai nên việc đảm bảo thời gian 12 tháng như quy định trước đây rất khó thực thi. Nghị định 189 quy định điều chỉnh lại thời gian là sau 18 tháng cho phù hợp với tình hình thực tiễn.