Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Thủ tướng phê duyệt danh mục dự án tài trợ 34 triệu USD cho Hà Giang

Thủ tướng phê duyệt danh mục dự án tài trợ 34 triệu USD cho Hà Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 9/7 về việc phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp tài trợ cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Quyết định phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa tỉnh Hà Giang” (viết tắt CPRP tỉnh Hà Giang) do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ với các nội dung gồm cơ quan chủ quản và chủ dự án là Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.
Mục tiêu dài hạn của Dự án là nâng cao thu nhập và giảm mức độ dễ bị tổn thương cho hộ nghèo nông thôn tại các xã mục tiêu của Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa tỉnh Hà Giang một cách bền vững.
Dự án gồm ba hợp phần Quy trình lập kế hoạch phát triển định hướng thị trường bền vững được thiết lập; đầu tư phát triển hàng hóa phù hợp với người nghèo và điều phối Chương trình.
Thời gian thực hiện Dự án là năm năm (2015-2020). Dự án thực hiện tại 30 xã của năm huyện (Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên) của tỉnh Hà Giang.
Tổng kinh phí của Dự án là gần 34 triệu USD, trong đó, vốn ODA vay ưu đãi của IFAD 20 triệu USD (vốn đã được đảm bảo là 10 triệu USD, vốn sẽ huy động là 10 triệu USD); vốn đối ứng gần 14 triệu USD (Chính phủ Việt Nam đóng góp gần 9,5 triệu USD, các bên hưởng lợi đóng góp hơn 4 triệu USD).
Nguồn và cơ chế tài chính trong nước: Đối với vốn ODA vay IFAD, ngân sách Trung ương cấp phát cho các nội dung xây dựng cơ bản và hành chính sự nghiệp theo hình thức bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện Dự án.
Ngân sách Trung ương cho vay lại đối với phần vốn thông qua Hội Phụ nữ tỉnh để cấp vốn cho nhóm tín dụng tiết kiệm do Hội Phụ nữ quản lý. Đối với vốn đối ứng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tự cân đối theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương theo quy định và người hưởng lợi đóng góp.
Quyết định cũng nêu rõ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan (lưu ý ý kiến của Bộ Tài chính về việc mua xe ôtô), hoàn thiện văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành; phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ ODA tiếp tục vận động khoản tài trợ còn thiếu để bảo đảm hiệu quả cao nhất của Dự án.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nguồn: Báo vietnamplus