Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Tăng trưởng tín dụng Hà Nội 9 tháng ước đạt 11%

Tăng trưởng tín dụng Hà Nội 9 tháng ước đạt 11%

Dự kiến đến cuối tháng 9/2015, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 1.321,8 nghìn tỷ đồng.

Cục Thống kê Hà Nội cho biết, dự kiến đến cuối tháng 9/2015, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 1.321,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với cuối tháng trước và tăng 11% so với cuối năm 2014.

Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 0,6% và tăng 14,4%, tiền gửi thanh toán tăng 0,9% và tăng 8,9%.

Tổng dư nợ cho vay tháng 9/2015 đạt 1.195,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so cuối tháng trước và tăng 18,3% so với cuối năm 2014.

Trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng 4% và tăng 16,8%, dư nợ trung và dài hạn giảm 1,86% và tăng 20,9%.

Trường Văn