Go to Top
Trang chủ > Dầu công nghiệp > Dầu máy nén lạnh

Dầu máy nén lạnh

Total_Fut

Total Lunaria FR 46 / Total Lunaria KA 46

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Lunaria FR 68

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Lunaria SH (PAO) / Total Lunaria EFL (PAG) / Total Lunaria SK (AB)

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Planetelf ACD (POE)

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy
Thông số kỹ thuật